Sr. Creative Director: Harsh Sharma, Executive Producer: Kedar Thapar, Sr. Creative Producer: Saurabh Guleria, Creative Director: Prasad Kelkar, Creative Producer : Aditya Dev Sharma, Sr. 3D Motion Designer : Vaibhav Negi, 3D Motion Designer : Arnab Bose, Designers: Pankaj Gole, Shradha, Animators: Archana Kasale, Aditya Aman, Editor: Ajeeta, Sound Design: Dinesh Yuvi, Credits : Parikshit, Prachi Vasant, Akshaya, Nisha Vasudevan.

Tags